Ga terug


Algemene Voorwaarden
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van _usershare.nl_ , zoals deze beschikbaar is gesteld door **UserShare** . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. ### Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van **UserShare** is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij **UserShare**. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. **UserShare** aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. ### Wijzigingen Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van _usershare.nl_ op deze pagina.


Mogelijk gemaakt door HumHub